آراء دیوان عدالت اداری
آراء دیوان عدالت اداری
۱۴
دی

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آرائ تجدید نظر متکی بر مستندات

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی: اصل ضرورت توجه به دلایل و مستندات و رعایت ارزش و اعتبار آن‌ها در تصمیمات و آراء صادره از طرف مراجع قضائی واداری ازجمله اصول بدیهی رسیدگی و دادرسی است که مصرحات قانون عدیده نیز در هریک از مواضع مربوط مؤید آن می‌باشد.…

۱۴
دی

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی - نظر به اینکه در ماده ۴۰ قانون بازسازی نیروی انسانی هر وزارتخانه و موسسه دولتی و وابسته به دولت که اعمال مجازات نسبت به آن‌ها منوط است به اینکه قبلادردادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد احصاء گردیده "جرائم بند ب ماده ۱۵…

آراء دیوان عدالت اداری
۱۴
دی

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قانون مالیاتهای مستقیم

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باملاحظه اینکه طبق بند الف ماده ۲۶۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲/۱۲/۶۶ هیئت عالی انتظامی مالیاتی فقط به تخلفات مأمورین تشخیص مالیات در امور مربوط به تشخیص مالیات صلاحیت رسیدگی دارد وبر اساس تبصره ذیل ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماده ۴۵…

آراء دیوان عدالت اداری
۱۴
دی

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مشاغل مستحق فوق العاده شغل

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی: نظر به ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری که به‌موجب آن تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق‌العاده‌های شغلی و میزان فوق‌العاده‌ها و ازدیاد یا تقلیل یا حذف آن منوط به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت‌وزیران است. با عنایت به لایحه…

آراء دیوان عدالت اداری
۱۴
دی

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند د ماده اساسنامه سازمان تأمین خدمات درمانی تنظیم و پیشنهاد مقررات موضوع ماده ۶ قانون خدمات درمانی را از وظایف شورای فنی قرار داده و ماده‌قانون خدمات درمانی مصوب ۱۸/۱/۵۶ هم تعیین میزان سرانه تأمین خدمات درمانی ونیز حدود این خدمات و تغییرات…

آراء دیوان عدالت اداری
۱۴
دی

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تخلفات اداری شهرداری

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نظرباینکه شهرداری‌ها در زمره سازمان‌های مذکور درماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ از حیث اعمال مجازات اخراج ازخدمت به لحاظ غیبت غیرموجه بیش ازدوماه متوالی ویاچهار ماه متناوب شناخته نشده‌اند لذا دادنامه شماره ۹۷ ۲۸/۲/۷۱ شعبه پانزدهم موافق قانون تشخیص داده…

آراء دیوان عدالت اداری
۱۴
دی

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، داوطلبین شوراهای اسلامی کار

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۵/۱۱/۶۴ شورای عالی کار که طی آن داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی کاردرزمره نمایندگان کارگرتلقی و از مصونیت موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون کار مربوط" قانون کار مصوب ۳۷ " برخوردار اعلام گردیده‌اند با توجه به اختیارات شورا مندرج در فصل دوازدهم…

آراء دیوان عدالت اداری
۱۴
دی

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه /۷۴/۶۷ مورخ ۱۴/۱۰/۷۴

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیشنهاد شماره ۵۵۹۲ /۳۴/۳/۱ مورخ ۲۳/۴/۶۶ وزارت کشور و تنفیذ نماینده ولی‌فقیه مفید اخذ عوارض از تولیدات کارخانه‌های گچ و فخاری است که چون تسری آن بو سائل غیرضروری بسته‌بندی ازجمله پاکت که از مقوله تولیدات خاص کارخانه نیز نمی‌باشد جواز قانونی ندارد، بنابراین…

آراء دیوان عدالت اداری
۱۴
دی

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه/۷۰/۱۵۵ ۱۱/۹/۱۳۷۱

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی: آراء صادره از شعب چهارم و اول و هفتم دیوان که متفقاً استدلال می‌نمایند: نداشتن اعتبار، مسقط حق مسلم شاکیان نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نمی‌برد. نتیجتاً آراء صادره از شعب مرقوم نسبت به رأی صادره از شعبه دوازدهم دیوان…

آراء دیوان عدالت اداری
۱۴
دی

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه/۷۰/۱۲۴ ۱/۲/۱۳۷۲

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی: هرچند سازمان‌های منطقه‌ای ازلحاظ استخدامی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند لیکن چون دو موسسه جدا از هم نیستند بلکه باهم مرتبط و وابسته هستند لذا ماده ۱۳ قانون تشکیل وزارت بهداری که قانون خاصی می‌باشد بر مورد حاکم بوده است بنابراین دادنامه شماره…

Cinque Terre

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید