انتقال قطعي (خانه ) ناشي از مزايده در اجراي احكام

بسم الله الرحمن الرحيم

انتقال قطعي (خانه ) ناشي از مزايده در اجراي احكام

انتقال دهنده : دادگاه حقوقي                        تهران شعبه                  به قائم مقامي از خانم / آقاي :
طبق دادنامه قطعي شماره                      در پرونده              و برگ اجراييه شماره  صادرات از آن شعبه و به استناد نامه شماره                         و با حضور و امضا خانم / آقاي
فرزند آقاي                    داراي شماره شناسنامه                 صادره از              به نمايندگي از آن دادگاه برابر معرفي نامه شماره                    صادره از دادگاه مرقوم .

انتقال گيرنده: خانم / آقاي                   فرزند آقاي                و نام مادر خانم                   داراي شماره شناسنامه             صادره از                      متولد               ساكن :

مورد انتقال : تمامت شش دانگ يك باب ساختمان مسكوني احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت             متر مربع داراي پلاك                  فرعي از                 اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                 فرعي از اصلي مزبور واقع در اراضي                          بخش ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره           مورخ     صفحه                جلد                  كه برابر  نامه شماره                 ثبت منطقه                 تهران براي مورد ثبت به شرح بالا سند مالكيت صادر گرديده ليكن طرفين سند مالكيت به دفتر خانه تسليم ننموده و اين انتقال بدون ارائه آن صورت پذيرفته و مسئوليت آن به عهده انتقال گيرنده است و مورد انتقال اعم از عرصه و اعيان و با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء و با برق پرونده                     و آب شماره اشتراك                و گاز شهري شماره شناسايي                            منصوبه هاي در آن مي باشد.

مال الانتقال : مبلغ                     ريال رايج كه طبق قبض سپرده شماره                  به صندوق دادگستري پرداخته شده باقراره .

كليه شرايط صحت انتقال قطعي باظهار اجراء گرديده و انتقال گيرنده با رويت و وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات مورد انتقال را قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد انتقال نمود .

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت كل به انتقال گيرنده تذكر داده شده و مع الوصف مسئول شناسايي
خانم / آقاي :                          محكوم عليه آن پرونده گرديد هم چنين انتقال گيرنده و متعهد به تاديه بدهي هاي احتمالي برق و آب و گاز منصوبه شده النهايه حق دارد پس از تاديه با ارائه قبوض مثبته از
خانم / آقاي :                   محكوم آن دادنامه مطالبه و وصول كند .

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                   ثبت منطقه                 تهران

2- گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                    تهران

3- گواهي پايان ساختمان شماره                           ملحوظ و مقبول خريدار و سطح شهر طبق سند ابتياعي و نوسازي شماره                       شهرداري منطقه                  تهران

تاريخ

محل امضاء

انتقال قطعي آپارتمان –ناشي از اجراي دادنامه الزام به تنظيم سند

بسم الله الرحمن الرحيم

انتقال قطعي آپارتمان –ناشي از اجراي دادنامه الزام به تنظيم سند

انتقال دهنده : دادگاه حقوقي                        تهران شعبه                  به قائم مقامي از خانم / آقاي :
طبق دادنامه قطعي شماره                      در پرونده              و برگ اجراييه شماره صادرات از آن شعبه و به استناد نامه شماره                         و با حضور و امضا خانم / آقاي
فرزند آقاي                    داراي شماره شناسنامه                 صادره از              به نمايندگي از آن دادگاه برابر معرفي نامه شماره                    صادره از دادگاه مرقوم .

انتقال گيرنده: خانم / آقاي                   فرزند آقاي                و نام مادر خانم                   داراي شماره شناسنامه             صادره از                      متولد               ساكن :

مورد انتقال : تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان در طبقه             سمت               به مساحت            متر مربع قطعه              تفكيكي داراي پلاك                فرعي از            اصلي مفروز و مجزي شده از
پلاك            فرعي از اصلي نامبرده واقع در اراضي                 بخش             ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره                    مورخ               صفحه                جلد                   كه برابر نامه شماره                  ثبت منطقه                      تهران براي مورد ثبت به شرح بالا سند مالكيت صادر گرديده ليكن طرفين سند مالكيت به دفتر خانه ارائه ننموده و اين انتقال بدون ارائه آن صورت پذيرفته و مسئوليت آن به عهده انتقال گيرنده است و مورد انتقال با قدر السهم از عرصه كل و ساير قسمت هاي مشاعي و مشترك طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن و به انضمام برق اختصاصي شماره پرونده                        تماماً و بقدر السهم از برق مشترك شماره پرونده                            و از آب مشترك شماره اشتراك                              و از گاز شهري شماره شناسايي                              منصوبه هاي در آن مي باشد .

مال الانتقال : مبلغ                     ريال رايج كه طبق مندرجات دادنامه مبلغ                           ريال قبلاً به خانم / آقاي                  محكوم مندرج در آن دادنامه پرداخت شده و مابقي كه مبلغ                 ريال است برابر قبض سپرده شماره               بايگاني در پرونده مزبور تاديه گرديده است .

كليه شرايط صحت انتقال قطعي با التفات به مبايعه نامه موصوف در دادنامه و مندرجات دادنامه مذكور اجرا گرديده و انتقال گيرنده باسق رويت با قراره و وقف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات مورد انتقال را قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد انتقال نمود .

بخش نامه شماره 130/1014/1/58 ثبت كل به انتقال گيرنده تذكر داده شد و مع الوصف مسئول شناسايي
خانم / آقاي                                محكوم آن پرونده مذكور در بالا گرديد هم چنين انتقال گيرنده متعهد به تاديه بدهي هاي احتمالي برق تماماً و بقدر الحصه از برق و آب و گاز مشترك شماره هاي مرقوم گرديد النهايه حق دارد در صورت تاديه با ارائه قبوض مثبته نسبت به پرداختي هاي خود ناشي از مصارف قبل از تصرف خويش از محكوم آن پرونده مطالبه و وصول كند .

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                   ثبت منطقه                 تهران

2- گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                    تهران

3- گواهي پايان ساختمان شماره                           ملحوظ و مقبول خريدار و سطح شهر طبق سند ابتياعي و نوسازي شماره                       شهرداري منطقه                  تهران

تاريخ

محل امضاء

اعاده مالكيت (تملك يد سابق )

بسم الله الرحمن الرحيم

اعاده مالكيت (تملك يد سابق )

اعاده دهنده : دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي اداره كل زمين شهري استان تهران به استناد نامه شماره              مورخ                  و با حضور و امضا خانم / آقاي :                 فرزند آقاي              داراي شماره شناسنامه           صادره از              طبق معرفي نامه مرقوم .

اعاده گيرنده : خانم / آقاي                      فرزند آقاي            و نام مادر                    داراي شماره شناسنامه          صادره از               متولد                           ساكن

مورد اعاده مالكيت : تمامت شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت                متر مربع داراي پلاك               فرعي از                   اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                 فرعي از اصلي            مزبور واقع در بخش          ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره                    مورخ              صفحه           جلد           به شماره چاپي                   صادره به نام دولت كه در اجراي قانون                   به تملك دولت درآمده است .

عوض اعاده : به لحاظ تحقق مالكيت اوليه اعاده گيرنده و ذيحق بودن وي ، بدون اخذ هيچ گونه وجهي يا مالي مورد اعاده به مالكيت اعاده گيرنده با توجه به مفاد نامه شماره مرقوم آن اداره كل ، اعاده گرديده است .

الزامات : 1- به سائقه احتياط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هر چند فاحش اسقاط گرديده و ضمن العقد ، متعاقدين هرگونه اعتراض بعدي و احتمالي ولو به عنوان تضرر و غيره را از خود سلب نمودند .

2- منافع مورد اعاده قبلاً واگذار نشده و اعاده گيرنده با رويت قبول ،اقرار به تصرف  و قبض مورد اعاده كرده است .

تاريخ :

محل امضاء

اجاره محل تجاري كه سر قفلي از سوي مستاجر قبلاً واگذار شده

موجر : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

مستاجرين : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 2- خانم /
آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره
شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكنين تهران به نشاني :

و هر دو متساويا و مشاعاً ، متفقاً و متضامناً .

مورد اجاره : تمامت شش دانگ يك باب پاركينگ به مساحت         متر مربع داراي پلاك           فرعي از                 اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                  فرعي از اصلي مرقوم واقع در
اراضي         بخش               ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره                   مورخ    /   /   
صفحه        جلد                  به شماره چاپي             صادره به نامه موجر با جميع توابع و لواحق شرعيه و عرفيه آن بدون استثناء عرصتاً و اعياناً با برق و آب و گاز و منصوبه هاي در آن كه قبلاً مورد اجاره طبق سند اجارهشماره              مورخ     /    /      تنظيمي دفتر خانه شماره           تهران در اجاره خانم / آقاي            بوده ليكن به موجب سند صلح شماره            مورخ    /      /    تنظيمي اين دفتر خانه در همين تاريخ كليه حقوق خانم / آقاي                  (مستاجر آن سند )به مستاجرين اين سند ناشي از حق سر قفلي مورد اجاره سند اجاره مرقوم مصالحه قطعيه گرديده فلذا مستاجرين اين سند به سبق رويت مورد اجاره ، وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره نمودند و مورد اجاره صرفاً جهت اشتغال مستاجرين به
شغل                  اجاره داده شده است و لا غير و مستاجرين به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارند .

مدت : سال كامل شمسي ( معادل              ماه تمام خورشيدي ) از تاريخ             كه با قرار مستاجرين از آغاز مدت استيفاي منافع كرده اند .

شروط :

1-   ماليات مستغلاتي و تعميرات كلي به عهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است .

2-   مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً كلاً يا جزئاً به هيچ صورت حتي بصور : مشاركت ، نمايندگي ، صلح حقوق و وكالت غيره ندارد .

3-      مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد

4-   . مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به اعيان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره و شيشه ، قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد .

5-   مستاجرين متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي بعد از انقضاي مدت يا لدي الفسخ وفق مقررات جاري كشور مي باشند .

6-   از تاريخ فسخ يا از انقضاي مدت تا روز تخليه و تحويل مستاجر تا روز تخليه مستاجرين متعهد بپرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشند .

7-   مستاجرين مي توانند اجاره بها اعم از مال الاجاره يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره           موجر نزد بانك                    شعبه                واريز نموده و نسخه اي از فيش آن را به موجر تسليم نمايد .

8-   چنانچه بعد از انقضاي مدت و يا بعد از فسخ ، مستاجر مورد اجاره را سالماً تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر از تحويل گرفتن آن خودداري ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصا حساب هاي  برق و آب و گاز منصوبه جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر ، به دادگاه صالحه رجوع نمايد .

9-      عدم تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف آب و برق و گاز منصوبه كه تاديه آن به عهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد بود و در عين حال موجر با ارائه قبوض حق وصول آن از مستاجر دارد .

10-  تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

ساير شروط : (در اين قسمت اگر شروطي ديگر باشد ، تنظيم خواهد شد )

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                   ثبت منطقه                                  تهران

2- گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                        تهران

3- گواهي بيمه شماره                    سازمان تامين اجتماعي شعبه                  تهران

4- مفاصاي عوارض كسب شماره                              شهرداري مزبور

5- موافقت نامه شماره               اطاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران .

تاريخ

امضاء

اجاره محل مسكوني مشاع

موجر : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

مستاجرين : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

مورد اجاره : تمامت سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكوني در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت         متر مربع داراي پلاك           فرعي از                 اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                  فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي         بخش               ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره                   مورخ    /   /    صفحه        جلد                  به شماره چاپي             صادره به نامه موجر با جميع توابع و لواحق شرعيه و عرفيه آن بدون استثناء عرصتاً و اعياناً با برق و آب و گاز و منصوبه هاي در آن به همين قدر السهم كه مستاجر مورد اجاره را رويت كرده و با وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ، مشاعي بودن ، قبول اجاره كرده و اقرار نمود كه با اذن شريك ديگر ملك مورد اجاره را تصرف و قبض كرده است و از اين حيث مسئوليت آن با وي ميباشد و به هر حال مورد اجاره جهت سكونت مستاجر و همسرش و يك فرزند و جمعاً براي سكونت 3 نفر به اجاره داده شده است و لا غير و مستاجر به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد .

مدت : سال كامل شمسي ( معادل              ماه تمام خورشيدي ) از تاريخ             زير.

مال الاجاره : مبلغ                     ريال رايج براي تمام مدت بالا (بقرار ماهي مبلغ          ريال )كه مستاجر متعهد گرديد مال الاجاره ماهانه را در اول هر ماه از مدت طبق قبض رسمي به موجر تاديه نمايد و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضاً يا تماماً ظرف 10 روز از تاريخ سررسيد موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

شروط :

1-   ماليات مستغلاتي و تعميرات كلي به عهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است .

2-   مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً كلاً يا جزئاً به هيچ صورت حتي بصور : مشاركت ، نمايندگي ، صلح حقوق و وكالت غيره ندارد .

3-      مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد

4-   . مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به اعيان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره و شيشه ، قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد .

5-   مستاجرين متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي بعد از انقضاي مدت يا لدي الفسخ وفق مقررات جاري كشور مي باشند .

6-   از تاريخ فسخ يا از انقضاي مدت تا روز تخليه و تحويل مستاجر تا روز تخليه مستاجرين متعهد بپرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشند .

7-   مستاجرين مي توانند اجاره بها اعم از مال الاجاره يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره           موجر نزد بانك                    شعبه                واريز نموده و نسخه اي از فيش آن را به موجر تسليم نمايد .

8-   چنانچه بعد از انقضاي مدت و يا بعد از فسخ ، مستاجر مورد اجاره را سالماً تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر از تحويل گرفتن آن خودداري ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصا حساب هاي  برق و آب و گاز منصوبه جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر ، به دادگاه صالحه رجوع نمايد .

9-      عدم تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف آب و برق و گاز منصوبه كه تاديه آن به عهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد بود و در عين حال موجر با ارائه قبوض حق وصول آن از مستاجر دارد .

10-  تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

ساير شروط : (در اين قسمت اگر شروطي ديگر باشد ، تنظيم خواهد شد )

ساير مستندات :

1-گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                    تهران

تاريخ

امضاء

صفحه قبل 1 ... 161 162 163 ... 245 صفحه بعد
1221 مطلب