نمونه دادخواست
نمونه دادخواست
۲۱
تیر

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی | کارشناس رسمی دادگستری

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و در متن ذیل آورده شده است. نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک خواهان خوانده وکیل یا نماینده قانونی تعیین خواسته…

نمونه دادخواست
۱۸
اردیبهشت

تقاضای صدور سند مالکیت جدید برای وراث | کارشناسان رسمی دادگستری

در این مطلب نمونه‌ای از تقاضای صدور سند مالکیت جدید برای وراث توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده و همچنین متن اصلی آن نیز ضمیمه گشته است. نمونه تقاضای صدور سند جدید برای وراث بسمه‌تعالی ریاست محترم اداره ثبت‌اسناد و مدارک ................ سلام‌علیکم، احتراماً نظر به اینکه مالک پلاک ..... مرحوم…

نمونه دادخواست
۱۸
اردیبهشت

تقاضای صدور سند مالکیت بر اساس تنظیم تقسیم‌نامه

در این مطلب نمونه‌ای از تقاضای صدور سند مالکیت بر اساس تنظیم تقسیم‌نامه توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده و همچنین متن اصلی آن نیز ضمیمه گشته است. نمونه تقاضای صدور سند بر اساس تنظیم تقسیم‌نامه بسمه‌تعالی ریاست محترم اداره ثبت‌اسناد و مدارک ................ سلام‌علیکم، احتراماً، با تقدیم یک نسخه تقسیم‌نامه…

نمونه دادخواست
۱۸
اردیبهشت

تقاضای صدور سند تجمیعی | کارشناسان رسمی دادگستری

در این مطلب نمونه‌ای از درخواست صدور سند تجمیعی توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده و همچنین متن اصلی آن نیز ضمیمه گشته است. نمونه درخواست صدور سند مالکیت تجمیعی ریاست محترم اداره ثبت‌اسناد و مدارک ................ سلام‌علیکم، احتراماً، چون شش‌دانگ پلاک‌های ............و.............. متعلق به این‌جانب .......... در محل تجمیع و به‌صورت واحد…

نمونه دادخواست
۱۶
اردیبهشت

تبدیل تعهد موضوع بند۳ ماده ۲۹۲ قانون مدنی | کارشناسان رسمی دادگستری

در این مطلب نمونه قرارداد تبدیل تعهد موضوع‌بند۳ ماده ۲۹۲ قانون مدنی توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده است. متن تبدیل تعهد موضوع‌بند۳ ماده ۲۹۲ قانون مدنی بسم الله الرحمن الرحیم ازآنجایی‌که این‌جانب :                    فرزند آقای                و نام مادر                 دارای شماره شناسنامه             …

نمونه دادخواست
۱۶
اردیبهشت

تبدیل تعهد موضوع بند اول ماده ۲۹۲ قانون مدنی | کارشناسان رسمی دادگستری

در این مطلب نمونه قرارداد تبدیل تعهد موضوع‌بند اول ماده ۲۹۲ قانون مدنی توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده است. متن تبدیل تعهد موضوع‌بند اول ماده ۲۹۲ قانون مدنی بسم الله الرحمن الرحیم چون در سند بیع قطعی شماره                 مورخ         /     /   تنظیمی دفترخانه شماره             تهران خریدار باقیمانده ثمن مورد معامله…

نمونه دادخواست
۳
اردیبهشت

نمونه نظریه کارشناسی نحوه استعلام در مورد ابهامات پرونده

در مطلب زیر نمونه نظریه کارشناسی در مورد نحوه استعلام در مورد ابهامات پرونده آورده شده که توسط کارشناسان رسمی دادگستری تهیه‌شده است. نمونه نظریه کارشناسی در خصوص نحوه استعلام در مورد ابهامات پرونده ریاست محترم شعبه ........... دادگاه عمومی کرمانشاه سلام‌علیکم؛ با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه…

Cinque Terre

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید