مصوبات
مصوبات
۴
تیر

مصوبه اصلاح آیین‌نامه دوره پیش‌دانشگاهی شیوه نیمسالی ـ واحدی

در این مطلب مصوبه هشت‌صد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش‌وپرورش مورخ ۱۳۹۱/۵/۳ موضوع: اصلاح آیین‌نامه آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی شیوه نیمسالی ـ واحدی موردبررسی قرارگرفته شده و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. مصوبه هشت‌صد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش‌وپرورش مورخ…

مصوبات
۴
تیر

مصوبه شورای عالی شهرسازی در خصوص طرح توسعه نیشابور ـ سبزوار

در این مطلب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه نیشابور ـ سبزوار (ناحیه ۸۱) شماره ۹۱/۳۰۰/۴۶۹۴۷ موردبررسی قرارگرفته شده و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه…

مصوبات
۴
تیر

مصوبه وظایف و اختیارات اعضا کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی

در این مطلب مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» شماره ۹۱۱۶۰/۰۱/ش موردبررسی قرارگرفته شده و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص وظایف و اختیارات و اعضای…

مصوبات
۴
تیر

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح جامع شهر گیوی

در این مطلب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گیوی شماره ۹۱/۳۰۰/۴۹۱۲۲ موردبررسی قرارگرفته شده و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گیوی استاندار محترم و رئیس شورای…

مصوبات
۴
تیر

مصوبه شورای عالی شهرسازی در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شاهو

در این مطلب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شاهو شماره ۹۱/۳۰۰/۴۹۰۹۵ موردبررسی قرارگرفته شده و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شاهو…

۴
تیر

مصوبه شورای عالی شهرسازی در خصوص طرح جامع شهر گوهران

در این مطلب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گوهران شماره ۹۱/۳۰۰/۳۳۰۸۳ موردبررسی قرارگرفته شده و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گوهران استاندار محترم و رئیس شورای…

مصوبات
۴
تیر

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح جامع شهر میمه

در این مطلب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میمه شماره ۹۱/۳۰۰/۴۴۳۷۹ موردبررسی قرارگرفته شده و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میمه استاندار محترم و رئیس شورای…

مصوبات
۴
تیر

مصوبه شورای عالی شهرسازی در خصوص طرح جامع شهر قلندرآباد

در این مطلب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قلندرآباد شماره ۹۱/۳۰۰/۳۳۰۸۶ موردبررسی قرارگرفته شده و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قلندرآباد استاندار محترم و رئیس…

مصوبات
۴
تیر

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح جامع شهر خوی

در این مطلب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خوی شماره ۹۱/۳۰۰/۳۶۹۱۱ موردبررسی قرارگرفته شده و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خوی استاندار محترم و رئیس شورای…

مصوبات
۴
تیر

مصوبه شورای عالی شهرسازی در خصوص طرح جامع شهر خوراسگان

در این مطلب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خوراسگان شماره ۹۱/۳۰۰/۴۹۱۰۵ موردبررسی قرارگرفته شده و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خوراسگان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی…

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید