قراردادها
قراردادها
۲۷
خرداد

قرارداد انجام خدمات | قرارداد انجام امور خدماتی و معیشتی

در مطلب زیر قرارداد انجام خدمات در امور خدماتی و معیشتی به عنوان نمونه‌ای از نمونه قرارداد انجام خدمات توسط کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و آورده شده است قرارداد انجام خدمات ماده ۱- قرارداد انجام خدمات طرفین قرارداد: به حول قوه الهی این قرارداد بین ...................................................... به نشانی .............................................................. با نمایندگی آقای............................. با…

قراردادها
۲۷
خرداد

نمونه قرارداد انجام خدمات عمومی و تخصصی | عقد انجام خدمات

در مطلب زیر قرارداد انجام خدمات عمومی و تخصصی به عنوان نمونه‌ای از نمونه قرارداد انجام خدمات توسط کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و آورده شده است قرارداد انجام خدمات عمومی مقدمه: در مورخه                       قرارداد حاضر بین                                    که من‌بعد در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود به نمایندگی آقای                    ازیک‌طرف و آقای                فرزند               متولد        …

قراردادها
۲۷
خرداد

نمونه قرارداد اقاله | عقد براى انحلال قرارداد

در این مطلب نمونه‌ای از قرارداد اقاله توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. قرارداد اقاله طرف اول قرارداد (مقایل) خانم / آقای: ................................................فرزند آقای  ..............دارای شناسنامه شماره ......................................... صادره از ................ به نشانی: .......................................................................................................................... و طرف دوم قرارداد (متقایل) خانم / آقای:................................ فرزند آقای:.........................دارای شناسنامه شماره ........................................................................................ صادره…

قراردادها
۲۷
خرداد

نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی مراکز رشد | وام مراکز رشد

در مطلب ذیل نمونه‌ای از قرارداد اعطای تسهیلات مالی مراکز رشد توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. قرارداد اعطای تسهیلات مالی مراکز رشد ماده ۱-قرارداد تسهیلات مالی مراکز رشد طرفین قرارداد: این قرارداد بین مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه رازی کرمانشاه به نمایندگی                  به نشانی کرمانشاه – بلوار…

قراردادها
۲۷
خرداد

نمونه قرارداد استفاده از حق ارتفاق | شروط استفاده حق ارتفاق

در این مطلب نمونه قرارداد استفاده از حق ارتفاق توسط کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و آورده شده است. قرارداد استفاده از حق ارتفاق به نام خدا ******** مالک: خانم / آقای: ........................................................... فرزند آقای  .............. دارای شناسنامه شماره .....................................................................صادره از ................ به نشانی: ..........................................................................................................................  متمتع از حق (صاحب حق): خانم /…

قراردادها
۲۷
خرداد

نمونه قرارداد مدیریت اجرای ساختمان | پیمان مدیریت

در این مطلب نمونه‌ای از قرارداد مدیریت اجرای ساختمان (پیمان مدیریت) که یکی از قراردادهای پرکاربرد در زمینه ساختمانی است، توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. قرارداد مدیریت اجرای ساختمان (پیمان مدیریت) بسمه‌تعالی (کار برگ ج) قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی، شرایط خصوصی و دیگر اسناد…

قراردادها
۲۷
خرداد

نمونه قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی

در این مطلب نمونه‌ای از قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی (کاربرگ ب) قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی ٬ شرایط خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منضم به آن‌که مجموعاً قرارداد واحد محسوب…

قراردادها
۲۷
خرداد

لایحه نحوه خرید املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی دولت

در مطلب زیر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. لایحه نحوه خرید املاک و اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی دولت ماده ۱-لایحه نحوه خرید املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی دولت هرگاه برای…

قراردادها
۲۷
خرداد

نمونه قرارداد حسابرسی + استانداردهای حسابرسی

در این مطلب بخش ۲۱ استانداردهای حسابرسی که مربوط به قرارداد حسابرسی می‌شود توسط کارشناسان رسمی دادگستری موردبررسی قرار گرفته شده و نمونه‌ای از این قرارداد آورده شده است. استانداردهای حسابرسی بخش ۲۱: قـرارداد حسابرسی فهـرسـت کلیات                           …

قراردادها
۲۷
خرداد

قرارداد واگذاری داروخانه به‌صورت اجاره|قرارداد اجاره داروخانه

در این مطلب نمونه‌ای از نمونه قرارداد واگذاری داروخانه به‌صورت اجاره یا همان قرارداد اجاره داروخانه توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. قرارداد واگذاری داروخانه به‌صورت اجاره «بسمه‌تعالی» این قرارداد بر اساس ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جهت اجاره داروخانه…

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید