قراردادها
قراردادها
۲
بهمن

قرارداد توام با رهن، اجرای طرح با بانک | کارشناسان رسمی دادگستری

قرارداد توأم با رهن ، اجرای طرح با بانک توسط کارشناسان رسمی دادگستری به‌صورت متن زیر آماده‌شده است. متن قرارداد توأم با رهن ، اجرای طرح با بانک به شرح زیر است : قرارداد شماره                 مورخ    /    /    طرح‌های صنعتی که در شهرک‌های صنعتی ایجاد می‌شود: بین امضاکنندگان زیر: الف:…

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید