فرم های درخواست
فرم های درخواست
۲۱
تیر

نمونه دادخواست مطالبه نفقه | برگ دادخواست به دادگاه عمومی

برگ دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه عمومی نمونه برگ دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه عمومی توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متن زیر تهیه و آورده شده است. نمونه برگ دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه عمومی مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت شهر – خیابان -کوچه…

فرم های درخواست
۲۱
تیر

دادخواست طلاق به علت پرداخت نکردن نفقه | دادخواست دادگاه عمومی

نمونه برگ دادخواست طلاق به علت پرداخت نکردن نفقه به دادگاه عمومی توسط کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متن زیر تهیه و آورده شده است. نمونه برگ دادخواست طلاق به علت پرداخت نکردن نفقه به دادگاه عمومی مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت شهر – خیابان -کوچه - …

فرم های درخواست
۲۱
تیر

فرم‌های رسیدگی به تخلفات ساختمانی

در این مطلب فرم‌های رسیدگی به تخلفات ساختمانی توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. فرم‌های رسیدگی به تخلفات ساختمانی -شکایت‌نامه شهروندان -گزارش واحد تخلفات ساختمانی نمودار اجرایی رسیدگی به تخلفات ساختمانی ردیف شرح فعالیت محل مراجعه ۱ ارائه شکایت یا گزارش از طرف شهروندان واحد کنترل و پی…

فرم های درخواست
۲۱
تیر

نمونه دادخواست تقسیم ترکه به دادگاه عمومی

در این مطلب نمونه‌ای از دادخواست تقسیم ترکه توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. برگ دادخواست به دادگاه عمومی- دادخواست تقسیم ترکه مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک خواهان خوانده وکیل یا نماینده قانونی تعیین خواسته و…

فرم های درخواست
۲۱
تیر

نمونه دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی

نمونه برگ دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی به دادگاه عمومی توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متن زیر تهیه و آورده شده است. نمونه برگ دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی به دادگاه عمومی مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت شهر – خیابان -کوچه - …

فرم های درخواست
۲۱
تیر

نمونه دادخواست تخلیه به علت نوسازی

نمونه برگ دادخواست تخلیه به علت نوسازی به دادگاه عمومی توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و در متن ذیل آورده شده است. نمونه برگ دادخواست تخلیه به علت نوسازی به دادگاه عمومی مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک خواهان…

فرم های درخواست
۲۱
تیر

دادخواست تأمین دلیل خسارت وارده به اتومبیل |دادخواست عمومی

نمونه برگ دادخواست تأمین دلیل خسارت وارده به اتومبیل به دادگاه عمومی توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و در متن ذیل آورده شده است. نمونه برگ دادخواست تأمین دلیل خسارت وارده به اتومبیل به دادگاه عمومی مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت شهر – خیابان -کوچه - …

فرم های درخواست
۲۱
تیر

دادخواست الزام به تهیه مسکن از نفقه | دادخواست دادگاه عمومی

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی در خصوص الزام به تهیه مسکن از نفقه توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متن زیر تهیه و آورده شده است. نمونه برگ دادخواست الزام به تهیه مسکن از نفقه به دادگاه عمومی مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت…

فرم های درخواست
۲۱
تیر

نمونه فرم اعلام موافقت فروشنده جهت فروش دارایی

در این مطلب نمونه‌ای از فرم اعلام موافقت فروشنده جهت فروش دارایی توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. نمونه فرم موافقت فروشنده جهت فروش دارایی نام فرم: ق‌س –۲ زمان شروع به‌کارگیری: ۰۱/۱۲/۹۰ تاریخ اعتبار: تا ۳۰/۱۲/۹۱ فرم اعلام موافقت فروشنده جهت فروش دارایی سازمان بورس و اوراق…

فرم های درخواست
۲۱
تیر

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه | دادخواست دادگاه عمومی

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی درخصوص اعسار از پرداخت مهریه توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری در متن ذیل تهیه و آورده شده است. نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی در خصوص اعسار از پرداخت مهریه مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت شهر – خیابان -کوچه…

Cinque Terre

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید